Revízie vyhradených technických
zariadení elektrických
Projekčná činnosť

Služby - rozvodná skriňa

Služby - Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

V tejto časti stránky Vám chceme predstaviť komplexnejší prehľad nami ponúkaných služieb v oblasti odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení elektrických.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom poskytovaných služieb nás neváhajte kontaktovať telefonicky na t.č. 0907 221 972 alebo emailom info@revizie-tatry.sk

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

Predmet OPaOS: Podrobnou prehliadkou, meraním a skúšaním zisťujeme stav elektrického zariadenia (el. inštalácie) z hľadiska jeho bezpečnosti pred úrazom elektrickým prúdom.

Východisková OPaOS je revízia vykonaná na novom alebo rekonštruovanom elektrickom zariadení a bleskozvode pred jeho uvedením do prevádzky. Správa o východiskovej revízii elektrického zariadenia a bleskozvodu musí byť uložená u prevádzkovateľa a musí byť prístupná orgánom štátneho odborného dohľadu. Správa o východiskovej OPaOS (revízií) elektrického zariadenia a bleskozvodu musí byť uložená trvale u prevádzkovateľa až do zrušenia elektrického zariadenia a bleskozvodu.

Periodická alebo pravidelná OPaOS je revízia prevádzkovaného - existujúceho elektrického zariadenia a bleskozvodu vykonávaná v  pravidelných lehotách  stanovených Vyhláškou MPVaR SR č. 508/2009 Z. z. (príloha č. 8) a normami  STN 33 1500:1990~2007 ,  STN EN 62305-3:2007  (STN 34 1390:1969~2007) a  STN 34 1391:1998~2008 .
Správa o pravidelnej revízii elektrického zariadenia a bleskozvodu musí byť trvale uložená u prevádzkovateľa najmenej do vyhotovenia nasledujúcej správy o pravidelnej OPaOS (revízií) elektrického zariadenia a bleskozvodu.

Lehoty vykonávania pravidelnej OPaOS (revízie) elektrickej inštalácie podľa druhu objektu a niektorých vybraných zariadení
# Druh objektu a
zariadenia
Lehota OPaOS
(roky)
1. murovaná obytná a kancelárska budova 5 a),b)
2. škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko a pod. 3
3. objekt a priestor určený na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napríklad kultúrne a športové zariadenie, hypermarket, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy, výškové budovy 2
4. objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C1 (ťažko horľavá látka), C2 (stredne horľavá látka), C3 (ľahko horľavá látka)c) 2
5. pojazdný a prevozný prostriedok d) 1
6. dočasné elektrické inštalácie e) 1/2

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení vo výbuchu

Predmet OPaOS: Podrobnou prehliadkou, meraním a skúšaním zisťujeme stav elektrického zariadenia (el. inštalácie) z hľadiska jeho bezpečnosti pred úrazom elektrickým prúdom.

Odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodov, uzemnenia a systému ochrany pred bleskom, aj v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Bleskozvod alebo LPS (Lighting Protection System) je zariadenie respektíve vonkajšia ochrana chrániaca pred úderom blesku zvedením atmosférických výbojov alebo atmosférickej elektriny mimo objekt patriaca do skupiny:
Ani najdokonalejší bleskozvod nedokáže úplne ochrániť chránený objekt pred zásahom resp. úderom blesku. Každý bleskozvod iba znižuje možné dopady a škody na majetku po zásahu/úderu blesku.

Preto z uvedeného dôvodu je nutné a povinné bleskozvody prevádzkovať v 100% stave, vykonávať kontroly, odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie/OPaOS) v stanovených lehotách.
Účelom a cieľom odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revízie) je preukázať, že bleskozvodné zariadenie a jej súčasti na ochranu budovy pred účinkami atmosférickej elektriny zodpovedá bezpečnostno-technickým požiadavkám príslušných noriem. 

Termíny kontol a revízií systémov ochrany pred bleskom (pasívnych bleskozvodov)
Úroveň ochrany Vizuálna kontrola OPaOS (revízia) OPaOS pri kritických systémoch a priestor s nebezpečenstvom výbuchu
rok rok rok
I a II 1 2 1 1)
III a IV 1 4 1 1)

Do hladiny ochrany LPL I zaraďujeme objekty ako (napr.): • nemocnice, banky, stanice mobilných operátorov, elektrárne, vodárne
Do hladiny ochrany LPL II zaraďujeme objekty ako (napr.): • školy, supermarkety, katedrály
Do hladiny ochrany LPL III zaraďujeme objekty ako (napr.): • obytné domy, rodinné domy, poľnohospodárske objekty
Do hladiny ochrany LPL IV zaraďujeme objekty ako (napr.): • objekty a haly bez výskytu osôb a vnútorného vybavenia

Odborné prehliadky a odborné skúšky fotovoltaiky

Predmet OPaOS: Podrobnou prehliadkou, meraním a skúšaním zisťujeme stav elektrického zariadenia (el. inštalácie) z hľadiska jeho bezpečnosti pred úrazom elektrickým prúdom.

Na fotovoltaických elektrárňach na Slovensku (Photovoltaic power plant in Slovak Republic), ako vyhradených elektrických technických zariadeniach, je povinné vykonávať Odborné prehliadky a Odborné Skúšky / revízie všetkých elektrických súčastí. A to podľa vyhlášky 398/2013, ktorá mení a dopĺňa vyhlášku 508/2009. Zabezpečujeme a vykonávame všetky potrebné merania a úkony dôležité pre správne vykonanie revízie fotovoltaickej elektrárne tak, aby bola činnosť elektrárne čo najmenej ovplyvnená činnosťami spojenými s OPOS. Kvalifikovaní technici so širokými znalosťami z tejto oblasti dokážu rýchlo a správne posúdiť technický stav celého zariadenia. S vypracovanými postupmi a využitím dostupných technológií vedia zmerať všetky káblové súčasti (AC aj DC ) a posúdiť kvalitu diela ako celku.  

Odborné prehliadky a odborné skúšky strojov a zariadení

Stroj alebo strojové zariadenie alebo pracovný prostriedok (predtým pracovný stroj) je definované podľa STN EN 60204 ako montážny celok zostave
• z časti strojov alebo súčiastok , z ktorých je aspoň jedna pohyblivá,
• z príslušných pohonných jednotiek,
• ovládacích a hlavných (silnoprúdových) obvodov a pod.
Tieto sú vzájomne spojené na presne stanovené použitie, najmä na výrobu, spracovanie, dopravu alebo balenie materiálu. Lehoty vykonávania periodických OPaOS strojov sa určujú na základe stanoveného druhu prostredia (vonkajších vplyvov), v ktorom sa daný stroj nachádza alebo sa upravujú podľa druhu priestoru so zvýšeným rizikom ohrozenia osôb podobne ako pri elektrických zariadeniach.

Podľa nových predpisov pri OPaOS je treba z pohľadu používania rozlíšiť o aký stroj alebo strojové zariadenie ide. Poznáme tri kategórie strojov podľa nich vykonávame OPaOS:
• OPaOS novo vyrobených strojov
• OPaOS už prevádzkovaných strojov
• OPaOS strojov po oprave a po rekonštrukcii 

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických spotrebičov 

Predmet revízie: Podrobnou prehliadkou, meraním a skúšaním zisťujeme stav elektrického spotrebiča z hľadiska jeho bezpečnosti pred úrazom elektrickým prúdom.

Pre každý elektrický spotrebič postupne vykonáme:
• podrobnú prehliadku a stav elektrického spotrebiča a jeho jednotlivých súčastí
• meranie odporu ochranného vodiča (iba pre spotrebiče triedy ochrany I)
• meranie odporu izolácie (izolačný odpor)
• meranie unikajúcich prúdov
• skúšku chodu
• vypracujeme doklad o revízií

Predmetná norma STN 33 1610:2002 rozdeľuje elektrické spotrebiče podľa spôsobu ich používania do 5-tich skupín A až E:
• skupina A - Spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu používateľovi
• skupina B - Spotrebiče používané vo vonkajšom prostredí (stavby, poľnohospodárstvo a pod.)
• skupina C - Spotrebiče používané pre priemyselné a remeselné činnosti vo vnútorných priestoroch
• skupina D - Spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely a pod.)
• skupina E - Spotrebiče používané k administratívnej činnosti 

Lehoty pravidelných kontrol a revízií elektrických spotrebičov
Skupina podľa používania (A-E) spotrebiče držané v ruke prenosné spotrebiče neprenosné spotrebiče
kontrola revízia kontrola revízia kontrola revízia
A vždy pred ich vydaním používateľovi
B pred použitím 1 x za 3 mesiace pred použitím 1 x za 3 mesiace pred použitím 1 x za 6 mesiacov
C pred použitím 1 x za 6 mesiace pred použitím 1 x za 12 mesiacov pred použitím podľa normy STN 33 1500
D 1 x za týždeň 1 x za 12 mesiacov 1 x za mesiac 1 x za 12 mesiacov 1 x za 3 mesiace podľa normy STN 33 1500
E 1 x za mesiac 1 x za 12 mesiacov 1 x za 6 mesiacov 1 x za 24 mesiacov 1 x za 12 mesiacov podľa normy STN 33 1500

Projektovanie elektrických zariadení do 1000V vrátane bleskozvodov, aj do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu. 

Pri projektovaní elektroinštalácií postupujeme tak, že začíname úvodným stretnutím so zákazníkom, priamo na mieste, kde má nová inštalácia stáť. Tam si zakreslím škicu, a podrobne si poznačíme všetky požiadavky a priania zákazníka. Ďalšie projektovanie už prebieha na firme v rozhraní CAD.

Pri projektovaní sa snažíme šetriť zákazníkove peniaze tak, že používame vhodne prepočítané priemery vodičov, zbytočne nepredimenzované a navrhujeme úsporné led svietidlá. Naprojektovať vieme ako priestory obytné, tak aj priestory na podnikanie. Všetko od chát, cez rodinné domy, až po veľké priemyselné haly.

Navrhujeme obvody umelého osvetlenia, zásuvkové obvody, prípojky ku strojom, bleskozvody, uzemňovače, vypracujeme protokol o určení vonkajších vplyvov. Vieme pomôcť s kompenzáciou účinníka cos Φ a tak optimalizovať účty za elektrickú energiu. Na vaše prípadné otázky v emaile kedykoľvek bezplatne odpovieme. 

Kompletné elektroinštalačné práce, montáž bleskozvodov a uzemnenia

Výroba rozvádzačov na mieru

Našou výrobnou činnosťou sú NN rozvádzače, typového a atypického prevedenia, oceľoplechové, staveniskové, skriňové, pre občiansku, investičnú a individuálnu bytovú výstavbu, technologické zariadenia, meranie a reguláciu, ekologické stavby, rozvodné skrinky pre rôzne druhy napäťových a prúdových zdrojov ako aj oblasť elektroniky.

Pri výrobe rozvádzačov spolupracujeme s renovovanými dodávateľmi typizovaných skríň rozvádzačov. Pri atypických rozvádzačoch spolupracujeme s výrobcami rozvádzačov, ktorí pre nás vyrábajú skrine rozvádzačov atypických rozmerov a tvarov. Vnútornú výzbroj rozvádzačov realizujeme sami v našich dielenských priestoroch alebo pri veľkých rozvádzačoch priamo na mieste osadenia rozvádzača. Používame istiace, spínacie, ovládacie a komunikačné zariadenia od nami overených dodávateľov ako EATON, OEZ, Schrack. Rozvádzače dodávame do rôznych prostredí ako napríklad do vonkajšieho prostredia, do prašných prostredí a pod. Dodávame rozvádzače pre povrchovú montáž prípadne rozvádzače osadené do stien alebo obložené sádrokartónom alebo do drevených stien, rozvádzače samostatne stojace, skriňové alebo rozvodnice. Rozvádzače dodávame po ich zapojení a projektovou dokumentáciou a označením istiacich prvkov a istených obvodov. Ku každému rozvádzaču je dodávaný protokol o skúške, osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku a vyhlásenie o zhode v zmysle v súčasnosti platných STN. 

Pre informácie ohľadom cenových ponúk a našich služieb nás neváhajte kontaktovať: 

0907 221 972
info@revizie-tatry.sk

© Copyright 2022 revizie-tatry.sk